BREAKING NEWS!!

SMS-team-projektet i Kalmar har beviljats drygt 1,5 miljoner kronor av Allmänna Arvsfonden. Ett unikt samarbete mellan fyra parter: Strokeföreningen Kalmar, SRF Kalmar län, strokerehabiliteringen och syncentralen i Kalmar. Projektet kommer att samordnas av Indenova och pågå under tiden fram till våren 2015 och försöka finna metodik på frågan: SMS-vad gör man. Vill du ha projektansökan, skicka ett mail till [email protected]